Activiteiten

Kringwijs verbindt, activeert en stimuleert samensturing. De inzet is dat mensen elkaar opzoeken,  zich inzetten om met elkaar verbeteringen te realiseren en besluiten te nemen. Voorbeelden van activiteiten en projecten van Kringwijs:

Positieve interactie
“Als ik met de juf van mijn kind praat, zeg ik op dat moment niet wat ik eigenlijk wilde gaan zeggen. Ik wil leren hoe ik duidelijk kan maken wat voor mij en mijn kind belangrijk is. Hoe zorg ik dat er naar mij geluisterd wordt? Er gaat veel mis in interactie met de ander, ook binnen families,” aldus een deelnemer aan de lezing ‘Samenredzaamheid’ voor vrouwengroepen in Amsterdam Nieuw-West. Haar mening werd door de groep gedeeld. Kringwijs heeft op hun verzoek en met hun inbreng de driedelige workshop ‘Hoor je mij?’ ontwikkeld die nu volop in uitvoering is. Daarin worden vaardigheden getraind en het effect van een aan- en uitspreekcultuur onderzocht. Tot groot enthousiasme van de vrouwen waarop andere vrouwen- (en mannen)groepen hebben aangegeven ook deze training te willen volgen.

Kantelen wijkteam in praktijk
Vorm een team en geef de gekantelde werkwijze met hen vorm, luidde de opdracht. Het team moest gevormd worden op basis van een gekantelde werkwijze in plaats van een team destilleren uit organisaties die samenwerken. De werkwijze is nu de verbinding tussen de teamleden. Centraal staat het plan van iemand, rondom dat plan worden kleine teams gevormd. Praktisch: er wordt een planbespreking georganiseerd met de persoon zelf en diens omgeving en betrokken professionals. De planbesprekingen vormen de rode draad in het werk, niet de team- of organisatiemomenten. Dat betekent een streep door casuïstiekbesprekingen, er wordt immers niet meer óver maar alleen mét mensen gepraat en er bestaat alleen nog intervisie die gaat over het leerproces van de werker en niet over de inhoud.

Herstel- en crisisaanpak (‘Iemand erbij’)
Wat gebeurt er als iemand in psychische nood in plaats van met dwangoplossingen, wordt benaderd met het tegenovergestelde: rust en ruimte? Hoe ziet herstel eruit als  ‘herstellen doe je zelf, maar niet alleen’ uitgangspunt is en de regie in eigen hand blijft? Deze twee projecten vinden plaats in Amsterdam Nieuw-West. Kringwijs biedt organisatorisch onderdak en is mede-ontwikkelaar samen met ervaringswerkers. De projecten zijn met een brede groep partners (in de wijk, zorg, welzijn, onderzoekers) ter hand genomen. Meer over ‘De-escalerende en herstelondersteunende crisisaanpak’ en ‘Eigen plan trekken door zelfhulp’ op de projectpagina’s van ZonMW.

Hulp organiseren rondom inwoner
Een kleine gemeente vroeg Kringwijs ambtenaren en organisaties in het sociaal domein te ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en een daaruit voortkomende werkwijze. Uitgangspunt daarbij is het plan van mensen zelf. Bijzonder in dit project is dat iedereen meedoet: hulpverleners, ambtenaren, managers, directies, beleidsmedewerkers, teamleiders en ander personeel van de organisaties. Deze werkwijze vraagt namelijk ook om een andere benadering aan bijvoorbeeld de telefoon. Op cruciale momenten brengt Kringwijs alle deelnemers samen, met name wanneer het over visie en uitgangspunten gaat. De uitwerking voor de praktijk is voor de verschillende deelnemers anders en daarvoor ondersteunt Kringwijs op maat. Naast de werkpraktijk wordt ook een waardengestuurde beoordelingssystematiek ontwikkeld en ingezet op ontschotting.

Aanjagen Familiegroepsplan
Het werken met familiegroepsplannen heeft veel effect op het werk van hulpverleners en consulenten bij de gemeente. Een familiegroepsplan is leidend in hoe de hulp door netwerk en hulpverleners samen wordt ingericht. Het heeft effect op de logistiek, want hoe krijgt een plan van mensen zelf een plek in het dossier en binnen de werkprocessen? Ook heeft het effect op de positie van de professional. Er ontstaat namelijk een gedeeld eigenaarschap over het proces. Dat vereist vertrouwen in de kracht van een netwerkkring, een vragende onderzoekende houding, openheid voor onconventionele oplossingen en een herpositionering van de professionele expertise. In enkele gemeenten begeleidt Kringwijs wijk- en andere sociale teams, Centra voor Jeugd en Gezin, Wmo-consulenten, thuiszorgmedewerkers en anderen om vanuit een waardegestuurde grondhouding te leren werken met familiegroepsplannen.

De Sociale Dokter
Sociale verlegenheid is groter dan we denken. Een dierbare om hulp of advies vragen is voor veel mensen niet gemakkelijk als het even niet zo goed gaat. Schaamte, geen last willen geven of het liever zelf oplossen, zorgen er maar al te vaak voor dat problemen groter worden dan nodig. De Sociale Dokter is een laagdrempelige dienst voor wijkbewoners die wat hulp willen bij sociale vraagstukken. Bijvoorbeeld hoe een gesprek te voeren op school over de ontwikkeling van een kind. Of hoe je vrienden en familie kunt vragen om mee te denken over een zorgplan. Of over andere zaken die te maken hebben met contact en gespreksvoering.

Vormgeven aan samenredzaamheid
Een organisatie die jongeren en jongvolwassenen begeleidt, worstelde met de vraag “Hoe geven wij samenredzaamheid vorm”. In een workshop waarbij direct hun kring werd vergroot door naast klanten, vrijwilligers en de directeur ook bestuur en andere uit te nodigen, werd op verschillende manieren de betekenis van samenredzaamheid ervaren, gedeeld en geoefend. De opbrengst van de workshop wordt gebruikt om de organisatie verder te ontwikkelen.

Nieuwsgierig of de aanpak van Kringwijs aansluit bij uw vraag? Interesse in één van onze projecten? Neem contact met ons op!

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Kringwijs, schrijf u in op onze nieuwsbrief.